Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Deklaracja

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na mocy, której gminy zostały zobowiązane do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie obowiązują od dnia 01 lipca 2013 roku w świetle nowych przepisów, aby zapewnić właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.


W dniu 31 stycznia 2013 roku, Rada Gminy Morawica podjęła uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podjęte uchwały, formularz deklaracji oraz informacja na temat wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Morawicy www.morawica.pl

 

 

Deklaracja do pobrania .pdf

 

Deklaracja do pobrania .word

 

-------------------------------

 

Dekleracja (sezonowa) do pobrania w pliku .pdf

 

Dekleracja (sezonowa) do pobraniaw w pliku .word

 

 

Gmina przejmuje obowiązek odbioru odpadów tylko i wyłącznie od nieruchomości zamieszkałych czyli takich na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa, szkoły, zakłady pracy, ośrodki zdrowia i inni zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmami, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Morawica. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim budynku mieszkalnym np. mają sklep są obowiązane do zawarcia dodatkowej umowy z „firmą śmieciową” na odpady pochodzące z tejże działalności.

 

Uchwała Nr XXXVII/329/13 Rady Gminy Morawica z dnia 11 grudnia 2013 r., w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza stawki od gospodarstwa domowego. I tak jeśli w gospodarstwie prowadzona jest selektywna zbiórka a odpady odbierane są raz w miesiącu obowiązują następujące stawki miesięczne:

a)      jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 7 zł;

b)      małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 10 zł,

c)      pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 20 zł.

 

Jeżeli w gospodarstwie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów a odbiór dwa razy w miesiącu:

a)      jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 14 zł;

b)      małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 17 zł,

c)      pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 27 zł.

 

Jeżeli segregacja nie jest prowadzona i odpady odbierane są raz w miesiącu miesięczne stawki za odbiór odpadów wynoszą:

a)      jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 12 zł;

b)      małe gospodarstwo domowe (2 osoby) – 15 zł

c)      pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 30 zł

 

Jeżeli segregacja nie jest prowadzona i odpady odbierane są dwa razy w miesiącu miesięczne stawki za odbiór odpadów wynoszą:

a)      jednoosobowe gospodarstwo domowe (1 osoba) – 19 zł;

b)      małe gospodarstwo domowe (2 osoby)  - 22 zł

c)      pozostałe gospodarstwo domowe (nie mniej niż 3 osoby i więcej) – 37 zł

 

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Morawica w ramach tej opłaty raz w miesiącu odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytworzonymi na nieruchomości zamieszkałej obejmuje odbiór następujących odpadów:

 

1. Odpady selektywnie zbierane:

a) papier i tektura - worek niebieski

b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - worek żółty

c) szkło - worek zielony

d) popiół – worek szary

2) w pojemnikach - odpady zmieszane.

3) w formie „wystawki” odbierane zgodnie z harmonogramem

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

Odpady takie jak: metal, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte akumulatory i baterie, zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i popiół, właściciele nieruchomości, we własnym zakresie przekazują do Gminnego Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się w Brzezinach na ulicy Komunalnej.  Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00 oraz w sobotę w godzinach 10.00-14.00.

 

MAPA DOJAZDU DO Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów !!!

 

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nie będzie przyjmował odpadów takich jak azbest. Jeśli chodzi o odpady budowlane i rozbiórkowe nie będą one odbierane w ramach opłaty. Podmiot prowadzący Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości podstawi specjalny kontener do gromadzenia komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz usunie i zagospodaruje te odpady.

 

Opłatę nalicza się samodzielnie według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawę naliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi gospodarstwo domowe. Rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół mieszkających razem osób spokrewnionych lub nie wspólnie utrzymujących się, jak również osoby które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu. Stawki opłat podane są wyżej.

Opłatę kwartalną wpłaca się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Morawicy w godzinach poniedziałek od 9:00 do 15 od wtorku do piątku 8.00 do 14.15, przelewem na rachunek bankowy: 50 8493 0004 0070 0200 0185 0001 lub u sołtysa w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Morawica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Morawica deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.


W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy w Morawicy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość opadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze  lub danych uzyskanych z innych źródeł.


Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Morawicy pokój nr 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

 

Edyta Włodarska – inspektor ds. ochrony środowiska
tel. 41 3114-691 wew. 116
mail: e.wlodarska@morawica.pl

 

Katarzyna Nosek – referent

tel. 41 3114-691 wew. 107

mail: k.nosek@morawica.pl

 

Karolina Maciejec –  referent
tel. 41 3114-691 wew. 108
mail:
k.maciejeckania@morawica.pl

 

 

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 23.06.2017
Wschód 04:20
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Wanda, Zenon, Albina

Do końca roku zostało: 192 dni
Dziś jest 174 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia