Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Konsultacje społeczne

22.12.2016

 

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Oświaty ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

Uchwała

Formularz uwag

 

---------------------------

22.12.2016

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Morawica publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych  oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Morawica publicznych przedszkoli, publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Oświaty ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

Uchwała

Formularz uwag

 

---------------------------

22.12.2016

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Oświaty ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

 

Uchwała

 

Formualrz uwag

 

 

---------------------------

19.12.2016

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Morawica

 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Gminie Morawica.

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Oświaty, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 28 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

Uchwała 

 

Formularz uwag 

 

---------------------------

30.11.2016

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Morawica

 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

---------------------------

 

14.11.2016

 

Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

Sprawozdanie

 

---------------------------

19.10.2016

 

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program Współpracy Gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 4 listopada 2015 r. do godz. 15.30 na załączonym poniżej formularzu.

 

Pliki do pobrania:

 

 

---------------------------

16.02.2016

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego

 

Wójt Gminy Morawica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych związanych z podjęciem uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

 

W załączeniu:

 

- Zaproszenie do konsultacji społecznych

- Projekt uchwały

- Formularz uwag do projektu uchwały

 

-----------------------------------------------

16.02.2016

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne

 

Wójt Gminy Morawica zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych związanych z podjęciem uchwały Rady Gminy Morawica w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy dla przedszkoli publicznych oraz dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź fizyczne.

 

W załączeniu:

 

- Zaproszenie do konsultacji społecznych

- Projekt uchwały

- Formularz uwag do projektu uchwały

 

-----------------------------------------------

21.05.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MORAWICA

z dnia 15 maja 2015 r.

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy
w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Morawica

 

Na podstawie Uchwały Nr VIII/74/15 Rady Gminy Morawica z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Morawica konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Morawica ogłasza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku będą przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami Gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Morawica.

§ 2.

 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych.

2. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując wyraz:

1) "TAK"  - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Morawica,

2) "NIE" - jestem przeciwny

3) "0" - wstrzymuję się od głosu.

3. Konsultacje przeprowadzą pełnomocnicy ds. konsultacji.

§ 3.

 

Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Morawica

                                                                                                                /-/ Marian Buras

 

21.05.2015

------------------------------------------

 

24.02.2015

 

Zapraszam do konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Morawica jest organem prowadzącym. Uwagi można zgłaszać w terminie od 24.02.2015 r. do 02.03.2015 r. na adres:

 

Urząd Gminy w Morawicy

ul. Spacerowa 7

26-026 Morawica

pok. 17, tel. (041)3114692 wew. 212

 

e-mail:    h.bielecka@morawica.pl

            gmina@morawica.pl

 

UCHWAŁA

 

------------------------------------------

08.10.2013

 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Roczny Program współpracy gminy Morawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Morawica, Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica lub drogą mailową na adres: gmina@morawica.pl do dnia 13 listopada 2013 r. na załączonym poniżej formularzu.


PROJEKT

FORMULARZ UWAG

 

 

01.07.2013

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z uchwałą  Nr XXXII/276/13 Rady Gminy Morawica z dnia 27 maja 2013 r.  (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. poz. 2382) w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Samorządowe Centrum Kultury w Morawicy, planuje się powołać na stanowisko Dyrektora tej placówki Panią Teresę Badowską.

 

 

22.02.2013r.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Morawica

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Gminy Morawica do końca marca br. jest zobowiązana do przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program przed podjęciem musi zostać przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym działającym na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. W związku z powyższym poddaje się konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 ze zm.) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Morawica, Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 11 marca 2013 r. 

 

Poniżej załączamy projekt uchwały.

 

 

 Projekt uchwały

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2012r.

 

 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Morawica na jednomandatowe okręgi.

 

Pliki do pobrania:

 

( Projekt_uchwaly_w_sprawie_podzialu_gminy_Morawica_na_jednomandatowe_okregi..pdf 33,3 kB )

 


 

Dnia 29.04.2011r. podczas sesji Rady Gminy w Morawicy w porządku obrad znajdują się następujące uchwały:

 

1. Uchwała w sprawie  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Załącznik nr 1 - Do uchwały Rady Gminy Morawica (Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej)

 

 


 

 

2. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/261/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

 


 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonym przez Gminę Morawica  Samorządowym Przedszkolu w Morawicy.

 


17.01.2012r.

 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia