Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

08.01.2015 r

 

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2015.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2015 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej.
 3. Przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy odpowiedzialnego za realizację konkursu.
 4. Do komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 5. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej.
 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 7. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 8. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, pok. nr 10.
 2. Zgłoszenia należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Morawica na rok 2015”

 1. Termin składania zgłoszeń do 30.01.2015 r.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2014. 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2014 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w poszczególnych komisjach konkursowych.
 3. Do Komisji konkursowych nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 4. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych.
 5. W pracach Komisji konkursowych mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 7. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,

3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy:

a) przewodniczenie pracom komisji,

b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,

c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,

d) przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

   

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7.
 2. Termin składania zgłoszeń do 21.02.2014 r.
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

  

Pliki do pobrania:

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 21.07.2017
Wschód 04:46
Zachód 20:38

Imieniny obchodzą
Daniel, Daniela, Dalida

Do końca roku zostało: 164 dni
Dziś jest 202 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia