Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Rewitalizacja

 

Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023

 

Gmina Morawica w związku z planowanym procesem rewitalizacji przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. zatwierdzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Program będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarach gminy, które tego wymagają. Ponadto przyjęcie programu umożliwi pozyskanie dofinansowania do zaplanowanych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to kompleksowy proces, mający za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe powiązane wzajemne koncentrujące negatywne zjawiska (społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

W celu stworzenia kompleksowego i społecznie akceptowalnego programu rewitalizacji, opowiadającego na  potrzeby mieszkańców zaplanowano partycypację społeczną  i  włączenie interesariuszy w przygotowanie Programu.

Przygotowanie Programu Rewitalizacji będzie składało się z3etapów:
 programowania, wdrażania, monitorowania.

Wójt oraz Radni Gminy pragną, aby Program Rewitalizacji, w sposób komplementarny odpowiadał potrzebom mieszkańców w związku z tym przewidziano partycypację społeczną na każdym z etapów.

Pierwszym stadium prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Morawica umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów, która została opracowana w lutym 2016 roku.

W dniu 25.05.2016 Rada Gminy Morawica podjęła Uchwałę NR XVII/198/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia ,,Programu Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023”.

 

 

Kolejnym krokiem będzie powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacyjnego, którego rolą będzie opiniowanie dokumentów i przedsięwzięć.

 

Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. Rewitalizacji 

 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału  w procesie tworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Morawica.

 

Informacje dla zainteresowanych można uzyskać od pracowników Zespołu ds. rewitalizacji , Tel. 41 31 14 692 wew. 122.

 

-----------------------

 

AKTUALNOŚCI: 

 

 13.12.2016

 

W dniu 28.11.2016 Rada Gminy Morawica podczas sesji przyjęła uchwałą nr XXIII/296/2016 Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016 – 2023.

 

Dokument poddany był konsultacjom społecznym w dniach od 14 do 23 listopada 2016 . Co do jego treści wypowiedział się również Komitet Rewitalizacyjny na spotkaniu w dniu 21.11.2016 oraz członkowie Rady Gminy . Wszystkie uwagi , które wpłynęły podczas konsultacji zostały uwzględnione i finalna wersja Programu została przyjęta Uchwałą Rady Gminy.

 

Gmina Morawica zgodnie z umową nr DPR/PR/POPT/26/76/2016 z dnia 29.07.2016 zawartą z Urzędem Marszałkowskim pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w wysokości 20.267,10 zł co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych . Całkowity koszt projektu wyniósł 22.519,00 zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu.

 

Program Rewitalizacji

 

-----------------------

 16.11.2016

 

Członkowie Komitetu Rewitalizacyjnego

 

Informujemy, że do dnia zamknięcia naboru  na członka Komitetu Rewitalizacyjnego do dnia 14 listopada 2016 wpłynęły zgłoszenia 6 kandydatów:

 

1. Pani Patrycja Iwańska

2. Pani Hanna Kuta

3. Pan Bielecki Zbigniew -  BROKAR S.C. Auto części

4. Pani Zofia Soboń - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej

5. Pan Stanisław Zawadzki - Klub Sportowy MORAVIA

6. Pan Lucjan Pietrzczyk - Ochotnicza Straż Pożarna w Bilczy

 

W związku z tym, że wpłynęło tylko 6 zgłoszeń a w założeniu Komitet Rewitalizacyjny miał się składać z 5 osób, wszyscy zgłoszeni kandydaci mogą brać udział w spotkaniach Komitetu.

 

-----------------------

14.11.2016

 

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023”. W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do 14 listopada do dnia 23 listopada 2016r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy -  ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica. Godziny pracy Urzędu. poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

lub wysyłać e-mailem do:

Ewelina Malicka na adres: e.malicka@morawica.pl lub; Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023”.

 

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 14.11.2016r – 23.11.2016r.

 

Program rewitalizacji

 

Wzór formularza uwag

 

-----------------------

22.09.2016

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

 

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Morawica na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie obszarów rewitalizacji znajdujących się w sołectwach Morawica, Brzeziny, Bilcza, Chałupki, Dębska Wola, Wola Morawicka, które zostały wyłonione w wyniku „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych”
(1 etap konsultacji społecznych). Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 7 października 2016r.

 

Fiszki można składać:

1. Drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

Godziny pracy Urzędu poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub

 

2 Za pośrednictwem e-maila na adres:

Ewelina Malicka na adres: e.malicka@morawica.pl lub

Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Morawica na lata 2016-2023”.

 

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

 

-----------------------

2016-09-22

 

Podsumowanie konsultacji społecznych nr 1

 

Wójt Gminy Morawica w dnia 25.08.2016 r. przekazał do publicznej widomości dokument pn. „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącej element Programu Rewitalizacji dla Gminy Morawica na lata 2016-2023”. Informacja na ten temat została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Morawica http://www.morawica.pl/rewitalizacja.html

 

Znaczenie diagnozy: Diagnoza wyznaczyła jako obszary rewitalizacyjne fragmenty 6 sołectw: Morawica, Bilcza, Brzeziny, Chałupki, Dębska Wola, Wola Morawicka i to na problemach tych 6 obszarów rewitalizacyjnych w dalszej części będzie się koncentrował Program Rewitalizacji.

 

Termin konsultacji: 25.08.2016r. – 08.09.2016r (14 dni)

 

Miejsce opublikowania komunikatu w sprawie konsultacji:

http://www.morawica.pl/rewitalizacja.html

 

Sposób zbierania uwag:

Formularz uwag opublikowany na stronie internetowej 

http://www.morawica.pl/rewitalizacja.html

 

Uwagi/wnioski można było składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy adres:
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica w godzinach pracy Urzędu poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub wysyłać e-mailem na adres:

Ewelina Malicka na adres: e.malicka@morawica.pl lub

Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

 

Zgłoszone uwagi: W wyznaczonym terminie, tj. od dnia 25 sierpnia 2016r. do 8 września 2016r. wpłynął ze strony społeczeństwa jeden wniosek

 

 

Data wpływu

Osoba wnioskująca

Zakres wniosku

Uwagi

19.08.2016

Stowarzyszenie „ARKA NADZIEI”

Wniosek o umieszczenie w obszarze rewitalizacji budynków znajdujących się przy ul. Wapiennikowej 2

Wniosek uwzględniono w całości.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie przygotowała: Ewelina Malicka

 

-----------------------

2016-08-25

 

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiącą punkt wyjścia przy tworzeniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Morawica na lata 2016-2023”.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 25 sierpnia 2016 do dnia 8 września 2016r.

 

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy -  ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

Godziny pracy Urzędu poniedziałek 9:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

lub wysyłać e-mailem do:

Ewelina Malicka na adres: e.malicka@morawica.pl lub

Monika Goliat na adres: monikagoliat@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi I etap konsultacji Programu Rewitalizacji. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich  rozpatrzeniu.

 

2.2 DIAGNOZA GMINA MORAWICA

2.2 DIAGNOZA FORMULARZ UWAG

 

---------------------


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest piątek, 21.07.2017
Wschód 04:46
Zachód 20:38

Imieniny obchodzą
Daniel, Daniela, Dalida

Do końca roku zostało: 164 dni
Dziś jest 202 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia