Newsletter:
Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.
A A A

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 sierpnia 2001 r. Organizacja powstała w celu merytorycznego sprawowania opieki nad orkiestrą dętą.

Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi na terenie gminy, powiatu, a nawet województwa.

Stowarzyszenie aktywnie współuczestniczy w życiu kulturalnym gminy Morawica i regionu świętokrzyskiego. Kilkakrotnie brało udział w otwartych konkursach ofert i otrzymywało dotacje na zorganizowanie warsztatów muzycznych nad morzem dla członków orkiestry. Stowarzyszenie odpowiada także za gospodarkę finansową orkiestry, stara się pozyskiwać nowe środki finansowe na jej działalność.

 

Siedzibą stowarzyszenia jest Morawica. Cele jego działalności to:

 

 • krzewienie kultury regionu morawickiego,
 • rozwijanie zdolności muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
 • patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą w Morawicy,
 • uświetnienie uroczystości gminnych i pozagminnych,
 • promowanie gminy Morawica,
 • propagowanie kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

   

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez:

 

 • organizację imprez z udziałem orkiestry dętej,
 • czuwanie nad działalnością orkiestry dętej,
 • przygotowywanie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • promowanie młodych talentów,
 • zachęcanie młodych ludzi do rozszerzania własnych zainteresowań muzycznych,
 • współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Morawickiej i innymi ośrodkami kultury w regionie świętokrzyskim.

 

Najważniejsze informacje:

 

Rejestry:


Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000037651
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 292433379
Urząd Skarbowy - nr NIP: 657-24-27-033
Status OPP od: 2010 roku

 

Zarząd:

 

Zofia Kruk -prezes

Marianna Parlicka Słowik-wiceprezes

Barbara Lopart-sekretarz

Renata Piwowarska-członek

Tadeusz Koster-członek

Komisja rewizyjna

Zofia Ruchała-przewodniczaca

Teresa Badowska-członek

Stanisław Radomski-członek

 

Celem działania Stowarzyszenia.

1.            Patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Morawicy.

2.            Działalność wspomagająca rozwój kultury, nauki, oświaty i wychowania

na rzecz dzieci

       i młodzieży  .

3.            Krzewienie kultury, promowanie Gminy Morawica i regionu

świętokrzyskiego.

4.            Organizowanie i propagowanie kulturalnego spędzania wolnego czasu

dla dzieci,  młodzieży i społeczności lokalnej.

5.            Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie

polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i demokracji.

6.            Organizowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych na

rzecz dobroczynności, pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym oraz

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

7.            Organizowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami

samorządowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i grupami

lokalnymi i integracji europejskiej i kontaktów między społeczeństwami.

8.            Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji,

przedsiębiorstw i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na

działalność statutową stowarzyszenia.

9.            Udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendiów, świadczeń

niezbędnych do kształcenia i rozwoju uzdolnień oraz nagród za wybitne

osiągnięcia działalności kulturalnej i artystycznej, udzielanie materialnego

wsparcia osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji

10.          Organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych i artystycznych,

konkursów, kursów, festiwali twórczości ludowej i innej.

11.          Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-rekreacyjnych tj.

wycieczek, rajdów, warsztatów, koncertów, zajęć świetlicowych.

 

12.          Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie

kultury i twórczości artystycznej  .

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez:

1. Organizowanie imprez kulturalnych jak; koncerty, festyny, festiwale,

przeglądy  z udziałem  Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy i innych grup

artystycznych oraz zespołów ludowych.

2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów muzycznych, szkoleń i kursów  i

zajęć świetlicowych rozwijających zdolności artystyczne i podnoszących

kwalifikacje.

3. Organizowanie wycieczek, rajdów, zajęć edukacyjnych, oświatowych i

wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia informacyjnego

organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim, a także społeczności

lokalnej.

4. Współpraca z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i organizacjami

społecznymi działającymi w oparciu w zakresie objętych celami

stowarzyszenia.

5. Opracowanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z

celami stowarzyszenia.

6. Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, z koncertów i imprez

kulturalnych oraz udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium, nagród

i zapomóg.

7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami

stowarzyszenia.

8. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w

Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, narad,

konferencji, szkoleń, kursów .

 

 

 

Finanse

 

 

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

 

Numer konta:

 

Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy 03 8493 0004 0070 0205 6733 0001

 

Profil działalności:


kultura, edukacja pozaszkolna turystyka i wypoczynek,

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, kultura, ekologia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Integracja europejska, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
Tożsamość, tradycja narodowa
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

 


Wersje językowe

PL EN DE IT SK CZ

Powered by Translate

Dziś jest poniedziałek, 26.06.2017
Wschód 04:22
Zachód 20:56

Imieniny obchodzą
Jan, Paweł, Paulina

Do końca roku zostało: 189 dni
Dziś jest 177 dzień roku
Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h
Urząd Gminy w Morawicy
tel. +48 41 3114-691, fax +48 3114-690
e-mail: gmina@morawica.pl
facebook.com/gminamorawica
Nr konta: 50 84930004 0070 0200 0185 0001
Administrator strony: p.marcjan@morawica.pl   tel. 41 3114-691

Copyright (c) Oficjalna strona Gminy Morawica 2007-2012. Wszystkie prawa zastrzezone.
Projekt i wykonanie: Seenet
Strona stworzona ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006", działanie 2.7 Pilotażowy Program Leader+ Schemat II. unia